พรหมทัต ป., และ วีระญาณนนท์ เ. “18. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เขตภาคกลางของประเทศไทย”. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, ปี 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 167-7, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj/article/view/249912.