กระบวนการพิจารณาบทความ ของวารสารเทคโนโลยีสุรนารี

1.  Screening

กองบรรณาธิการ พิจารณาเนื้อหาบทความ ความซ้ำซ้อนและการคัดลอก (Plagiarism) ด้วยเครื่องมือ turn it in ความเชื่อมโยงของเนื้อหากับขอบเขตของวารสาร รูปแบบบทความ (Format)  การเขียนและการใช้ภาษา (ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์)

 

    บทความอาจถูกปฏิเสธในขั้น Screening อันเนื่องมาจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

    1.1 เนื้อหาบทความไม่ตรงกับขอบเขตและเนื้อหา (Aims & Scope) ของทางวารสาร หรือ

    1.2  มีความซ้ำซ้อนและการคัดลอก (Plagiarism) เกินกว่า 30% โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาความซ้ำซ้อนในเชิงคุณภาพประกอบ  หรือ

    1.3  เนื้อหาบทความไม่มีองค์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการอย่างเด่นชัดหรือมีนัยยะสำคัญ  หรือ

    1.4  ไม่แสดงถึงประโยชน์ในทางปฏิบัติที่ได้จากงานวิจัย  หรือ

    1.5  การใช้ภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหาบทความ

 

2.  Peer reviewing

กองบรรณาธิการคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างสถาบันกับผู้เขียนบทความและมีความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์นั้น ๆ เพื่อพิจารณาบทความในระบบ Double-blinded จำนวน 2 คน:บทความ  (ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน)

3.  Notification the peer review results

แจ้งผลการพิจารณา โดยผลการพิจารณาแบ่งเป็น 4 แบบ ได้แก่  ตีพิมพ์โดยไม่มีการแก้ไข   ตีพิมพ์โดยแก้ไขเล็กน้อย ตีพิมพ์โดยแก้ไขรายละเอียดสำคัญในเนื้อหา และปฏิเสธ  กรณีตีพิมพ์แบบมีแก้ไข  ฝ่ายจัดการวารสารจะสรุปผลการประเมินส่งกลับให้ผู้เขียนปรับแก้

4.  Revision

ผู้เขียนปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการพิจารณาการปรับแก้ด้านเนื้อหา และความถูกต้องด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  (ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน)

 

หมายเหตุ:

-  ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประมาณไว้ ตามความเหมาะสม

-  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเสนอบทความเพื่อพิจารณา และการเผยแพร่ผลงาน

-----------------------------
Notes for Contributors   l Article Template (MS Word)

Submission Form (MS Word)   l  Submission Form (PDF) 

-----------------------------