[1]
วัฒนากมลกุล พ. 2020. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำปรากฏร่วมภาษาจีนของนักศึกษาไทย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย. 14, 2 (ธ.ค. 2020), 56–70.