[1]
ปิฏกรัชต์ น. 2022. ครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม:วัฒนธรรมดนตรีบนพื้นที่เกาะรัตนโกสนิทร์. Suan Sunandha Asian Social Science. 8, 1 (ม.ค. 2022), 29–39.