[1]
นุนารถ น. 2022. เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอดุมศึกษา. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย. 9, 1 (ม.ค. 2022), 25–36.