[1]
จันทราสา ร. และ ชูจิต ธ. 2022. โครงการออกแบบผลติภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับ ใบหญ้าแฝกเชิงงานหตัถกรรมสร้างสรรค์. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย. 10, 1 (ม.ค. 2022), 1–14.