(1)
หมั่นคติธรรม ว. โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : ศิลปกรรมและโบราณคดี. Suan Sunandha Acad Rev 2022, 9, 5-18.