(1)
นุนารถ น. เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอดุมศึกษา. Suan Sunandha Acad Rev 2022, 9, 25-36.