(1)
จันทราสา ร.; ชูจิต ธ. โครงการออกแบบผลติภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับ ใบหญ้าแฝกเชิงงานหตัถกรรมสร้างสรรค์. Suan Sunandha Acad Rev 2022, 10, 1-14.