วัฒนากมลกุล พ. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำปรากฏร่วมภาษาจีนของนักศึกษาไทย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, Bangkok, Thailand, v. 14, n. 2, p. 56–70, 2020. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/251460. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.