ปิฏกรัชต์ น. ครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม:วัฒนธรรมดนตรีบนพื้นที่เกาะรัตนโกสนิทร์. Suan Sunandha Asian Social Science, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, p. 29–39, 2022. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256590. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.