หมั่นคติธรรม ว. โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : ศิลปกรรมและโบราณคดี. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 5–18, 2022. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256593. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.