นุนารถ น. เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอดุมศึกษา. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 25–36, 2022. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256595. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.