จันทราสา ร.; ชูจิต ธ. โครงการออกแบบผลติภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับ ใบหญ้าแฝกเชิงงานหตัถกรรมสร้างสรรค์. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 1–14, 2022. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256599. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.