วัฒนากมลกุล พิมพร. 2020. “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำปรากฏร่วมภาษาจีนของนักศึกษาไทย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย 14 (2). Bangkok, Thailand:56-70. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/251460.