ปิฏกรัชต์ นงเยาว์. 2022. “ครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม:วัฒนธรรมดนตรีบนพื้นที่เกาะรัตนโกสนิทร์”. Suan Sunandha Asian Social Science 8 (1). Bangkok, Thailand:29-39. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256590.