หมั่นคติธรรม วินัย. 2022. “โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : ศิลปกรรมและโบราณคดี”. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย 9 (1). Bangkok, Thailand:5-18. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256593.