นุนารถ นันธวัช. 2022. “เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอดุมศึกษา”. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย 9 (1). Bangkok, Thailand:25-36. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256595.