จันทราสา รจนา, และ ชูจิต ธนาการ. 2022. “โครงการออกแบบผลติภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับ ใบหญ้าแฝกเชิงงานหตัถกรรมสร้างสรรค์”. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย 10 (1). Bangkok, Thailand:1-14. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256599.