[1]
ปิฏกรัชต์ น., “ครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม:วัฒนธรรมดนตรีบนพื้นที่เกาะรัตนโกสนิทร์”, ssajournal, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 29–39, ม.ค. 2022.