[1]
หมั่นคติธรรม ว., “โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : ศิลปกรรมและโบราณคดี”, Suan Sunandha Acad Rev, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 5–18, ม.ค. 2022.