[1]
นุนารถ น., “เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอดุมศึกษา”, Suan Sunandha Acad Rev, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 25–36, ม.ค. 2022.