วัฒนากมลกุล พ. “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำปรากฏร่วมภาษาจีนของนักศึกษาไทย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, ปี 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 56-70, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/251460.