ปิฏกรัชต์ น. “ครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม:วัฒนธรรมดนตรีบนพื้นที่เกาะรัตนโกสนิทร์”. Suan Sunandha Asian Social Science, ปี 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 29-39, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256590.