หมั่นคติธรรม ว. “โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : ศิลปกรรมและโบราณคดี”. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, ปี 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 5-18, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256593.