นุนารถ น. “เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอดุมศึกษา”. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, ปี 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 25-36, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256595.