จันทราสา ร., และ ชูจิต ธ. “โครงการออกแบบผลติภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับ ใบหญ้าแฝกเชิงงานหตัถกรรมสร้างสรรค์”. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, ปี 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 1-14, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256599.