[1]
จิระประดิษฐ์ผล ร., ลิ้มทองกุล ม. และ มัจฉาชีพ ท. 2020. อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 33, 1 (ส.ค. 2020), 6–17.