[1]
เชาว์กรรม ณ. 2021. นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 34, 1 (ส.ค. 2021), 19–31.