[1]
เชาว์กรรม ณ. 2022. นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 34, 1 (พ.ค. 2022), 19–31.