(1)
จิระประดิษฐ์ผล ร.; ลิ้มทองกุล ม. . .; มัจฉาชีพ ท. . อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น. STOU J 2020, 33, 6-17.