(1)
เชาว์กรรม ณ. นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท. STOU J 2021, 34, 19-31.