(1)
เชาว์กรรม ณ. นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท. STOU J 2022, 34, 19-31.