จิระประดิษฐ์ผล ร.; ลิ้มทองกุล ม. . .; มัจฉาชีพ ท. . อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 6–17, 2020. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/210808. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.