เชาว์กรรม ณ. นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 19–31, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/249097. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.