จิระประดิษฐ์ผล รุจาภา, ลิ้มทองกุล มณฑา, และ มัจฉาชีพ ทิฆัมพร. 2020. “อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น”. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 33 (1):6-17. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/210808.