อักษรภทรวรรณ. 2021. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 34 (1), 49-70. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/247134.