เชาว์กรรม ณรงค์ฤทธิ์. (2021) 2022. “นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท”. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 34 (1):19-31. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/249097.