[1]
จิระประดิษฐ์ผล ร., ลิ้มทองกุล ม. . ., และ มัจฉาชีพ ท. ., “อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น”, STOU J, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 6–17, ส.ค. 2020.