[1]
อักษรภ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”, STOU J, ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 49-70, ส.ค. 2021.