[1]
เชาว์กรรม ณ., “นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท”, STOU J, ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 19–31, พ.ค. 2022.