จิระประดิษฐ์ผล ร., ลิ้มทองกุล ม. . ., และ มัจฉาชีพ ท. . “อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น”. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ปี 33, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2020, น. 6-17, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/210808.