เชาว์กรรม ณ. “นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท”. 2021. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ปี 34, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2022, น. 19-31, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/249097.