Return to Article Details การสะท้อนผลชั้นเรียนของครูในชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Teachers’ classroom reflection in professional learning community using lesson study and open approach) Download Download PDF