The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt <p>สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย. และ ต.ค.-ธ.ค.) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ</p> en-US moui_pong@hotmail.com (ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส) airjordan_1123@hotmail.com (นายทวิช ปิ่นวิเศษ) Mon, 31 Aug 2020 16:20:56 +0700 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Full Paper https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246539 <p>-</p> kpru Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246539 Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0700 editorial https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246546 <p>-</p> kpru Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246546 Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0700 table of contents https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246547 <p>-</p> kpru Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246547 Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0700 The Communication of OTOP Products Distribution Management in Malaysia https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246548 <p>To become successful in OTOP sales in Malaysia, there is an important thing to be considered is the place to sell OTOP products because the location affects the development of&nbsp;1) increasing the marketing channels of OTOP entrepreneurs 2) being a business negotiation area for OTOP operators 3) promoting trade relations in the area and international cooperation&nbsp; 4) a cultural exchange area between Thailand and Malaysia. By taking into account 3 important points, namely 1) The qualifications of the officers or the president of the OTOP network should consist of the following qualifications: 1.1) Be knowledgeable Insight and is clear in the information to be communicated. 1.2) Be capable and ready to receive the messages of the people they communicate with, understanding the wishes of the recipients. Basic knowledge and experience of the audience. 1.3) A person who has communication skills through the use of appropriate strategies in presenting to OTOP manufacturers wishing to distribute products in Malaysia. 2) Important database to support operations should consist of the following: 2.1) Database on transportation 2.2) Database for transportation services 2.3) Database for distribution channels 2.4) Database for marketing promotion. 3) Studying social and cultural areas before carrying out activities should consist of 3.1) Distribution locations that are conducive to increasing product sales 3.2) Media exposure behavior in different states of Malaysia 3.3) Consumption behavior of people in different states of Malaysia 3.4) Exchange rate, Trade barriers and legal regulations including development strategies consisting of 1) Integration strategies for raising standards of local and local products in accordance with the rules and the requirements of Malaysia. 2) Promotion strategy and creating public relations network 3) the strategy of creating an international network for the management of locations for selling products and services, and 4) building strategies and develop communication channels for coordination in the form of civil states.</p> Chineephen Malisuwan Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246548 Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0700 Por Tor : The Traditional Belief Aspectsof Chinese Ancestors in Phuket Province https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246556 <p>Por Tor was the belief tradition and there was the format of composition about shrine ritual which was thesacred space, including using specific artificial areasfor performing the ritual. The areas were set as the scenery, stage and entertainment. There wereimportant persons both Thai Chinese people and othersfrom inside and outside the area who participated in the ritual by circulating and working together for “Time Dimension of Sacred Space” from the 1<sup>st</sup> of seventh month to the last day of seventh month according to the Chinese lunar year. The mentioned above was held for paying respect to the ancestral spirits, heroic spirits andother spirits in community areas.The communities or shrines where organized the ritual but there was no Kim Sin or the Chinese god idol; Ti Sux Xeiy which was made as paper doll sculptures or name labelsinstead.Include the red turtle dessert called as “Auguk”, the important symbol of Por Tor tradition; meaning of goodnessand gratitude to the ancestors of Chinese peoplethat leaded to art creation process. The red turtle dessert was meant as “the armor or protection” believed that the turtle was the auspicious animal; vehicle of heaven, having a long life and it could take the people step over the land of hardship. Thai Chinese people in Phuket still maintain the tradition inheritance continuously.</p> Patamas Pinnukul Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246556 Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0700 Project-Based Learning with Social Media to promote Information and Technology Skills of learner in the 21st century https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246557 <p>Project-Based Learning with Social Media to promote Information and Technology Skills of learner in the 21st century. A model of learning the technology and social media to use. In the Project-based Instruction. This is the approach that is suitable for the teaching of all levels. As to how the skills both 3 aspects, life skills and work skills, and innovation, skills and information media. Each technology has enabled the students to the skills of effective elements to include the results, record, report writing Presentation, reporting and reflection effects. In this article the author has synthetic steps in Project-based Instruction in 6 steps such as 1) prepare 2) to determine the topic/Feasibility study 3) planning/write outline 4) practice project 5) presentation 6) Evaluate &nbsp;and, including social media for Project-Based Learning &nbsp;such as 1) Facebook 2) LinkedIn 3) twitter 4) YouTube &nbsp;5) WordPress and 6) slide share. The project-based learning integrated with social media to promote information and technology skills to students in learning 21st century .The student can study interest, aptitude can research, knowledge of what their interest and can find the answer.&nbsp; &nbsp; To act as a process. The application of social media as a tool to help enhance the learning efficiency and make students that. On the skills of information technology, increase. And make teaching and learning is more efficient.</p> Noinakorn Noinakorn Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246557 Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0700 Strategic Compensation for Talent Group and Expatriates https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246559 <p>80/20, is the rule, of Italian economist Pareto. Could be explained the success of organization that the achievement of firm depended on the minority of people in an organization. A minority group of people who creates strategies and lead organization for the competitive advantages. It is worth noticing that those were people who have high capabilities. They were called ‘talent group’. Hence, organization needs to attract and retain the talent group as long as they could by providing a compelling compensation and benefits (Taweesak, 1994). This is consistent with (Kallayanee, 2013) mentioned that the compensation for talent group, especially the executive is higher than other level in organization. Beneath this reason is the organization’s success was not equally come from everyone, but from the talent group. Those who have high responsibilities on strategic implementation, risk management in the fluctuated and disruptive environment, as well as, generating revenue and profit for the firm. The objective of this academic issue is stress on the theory and strategic practices. It could be use as a guideline for students majoring in human resources and human resource (HR) practitioners for applying in their job. Since, today the migration of workforces are augmented more freely for the job opportunity. In the meantime, organization also needs experts from abroad to run its business for the organizational capabilities and competitive advantages.</p> Kannapat Kankaew Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246559 Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0700 Writing Strategies of Articles in Muang Boran Journal https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246562 <p>This article is compiled and synthesized of a research with the objective to study the writing techniques of articles in 8 issues 29 articles in total of Muang Boran Journal from 2012-2013 by analyzing writing strategies based on article writing the 4 components of article writing, titling, introductory writing, body writing and conclusion writing. From the research, on titling, 4 techniques were found. The most used technique is using a phrase. The next most used are using provocative and intriguing words, using words that clearly state the topic and using difficult words. As for introductory writing, 7 techniques were found. The most used is getting straight to the matter. The next most used are relating the background, telling about importance, definition, telling about the problems, referring to supporting evidence and referring to major incidents. On body writing, 2 techniques were found, discussing the subjects of the matter by order of importance and detailed description according to the information obtained through research. As for conclusion writing, 8 techniques were found. The most used is summarization of the main themes of the matter, the next most used are inducing insights in the reader, stating observations, affirming evidence, reference and source identification, stating the author’s intention, presenting problems and stating the author’s views.</p> Songphop Khunmathurot Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246562 Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0700 The Development of Learning Achievement Physical Fitness Using the CIPPA Learning Activities Of students in Physical Education Uttaradit Rajabhat University https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246563 <p>The purpose of this research were for studied the learning achievement. Physical Fitness Using the CIPPA Learning Activities Of students in physical education Uttaradit Rajabhat University. And compared the mean score of achievement Physical fitness from the CIPPA learning activities of Physical Education students Uttaradit Rajabhat University. The sample consisted of 50 second year students. The experimental group consisted of 25 experimental students who received 6 sessions of CIPPA physical fitness training for 2 weeks per day, 2 hours per day. There were 25 students in the control group who did not receive the CIPPA learning activity on physical fitness Plans for CIPPA Learning Activities on Physical Fitness.The correlation coefficient was 0.90 and the physical fitness test the correlation coefficient was 0.81. The data were analyzed by means of computer program. Standard Deviation Comparison of data analysis with t-test. The statistical significance level was .05 The research found that 1) The student achievement was significantly higher at the .05 level. 2) The mean of the post-test achievement of the experimental group was significantly higher at the .05 level than before the study. 3) The average of post-test achievement of the experimental group It was significantly higher than the control group at the .05 level.</p> Natthawut Chimma Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246563 Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0700 A Causal Factors Affecting Loyalty in Bookstore Brand https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246567 <p>This research is the quantitative research aiming to study causal factors which influence brand loyalty of bookstores based on the survey research of one-shot case study. Four latent variables were the main approach including customer experience management, social influence, customer engagement, and brand loyalty. Provided data were available from questionnaire tool collected from the example groups who are bookstore’s customers, both male and female of 25-55 years old, residing in Bangkok. The example group were of 400 customers who had bought products and / or been service users of bookstore during the past six months. The collected data were used by the path analysis. The research outcome revealed that customer experience management factor had no any direct influence of bookstore brand loyalty on customers whereas the indirect influence through customer engagement was at 0.232 with a statistical significance at .05. The social influence was of 0.355 of a direct influence over customer’s bookstore brand loyalty with a statistical significance at .05 but had no any indirect influence on customer’s bookstore brand loyalty through customer engagement. However, the customer engagement was a direct influence over customer’s bookstore brand loyalty equal to 0.271 with a statistical significance at .05.</p> Lalita Puangmaha Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246567 Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0700 Development Pattern Promotional and Promote Ecotourism of Candle Community in Ubon Ratchathani Province https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246608 <p>This research aims to study the tourist community of 10 candles in Ubon Ratchathani and to develop a model for promoting eco-tourism community candle. By collecting important information, such as community data, pictures, type of candle, biography and candle maker. Through website that visitors or guests can easily access. The evaluation of public satisfaction in access to the Web site by using the Blackbox Technique from 100 by sampling (Purposive Sampling). The results showed that the satisfaction assessment with the satisfaction level 3 including 1) accuracy in the information at a high level 2) convenient and easy to use is high level and 3) accuracy for information searching is high level and overview equal high level.</p> Irada PornJaroen, Kriangsak Rukpukdee, Maitree Rimthong, Pramote Namwong, Hathairat Kwanrudee, Piyakanit Chotiwanid Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246608 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0700 An Evaluation of the Bachelor degree in Communication Arts Curriculum, Faculty of Management Science, Phibulsongkram Rajabhat University https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246614 <p>In this survey research investigation is One-Shot case study and using the CIPP model, the researcher used a questionnaire as an instrument of research. Data were analyzed by using Descriptive statistics to described the general of Demographic characteristics and the opinion of students, professors, graduate and employers. In the part of the hypothesis test that using inferential statistics to determine the t – test hypothesis to testing the difference between sex and subject, One-way ANOVA to testing the difference between educational level and affiliated agencies. The result indicated that an Evaluation of the Bachelor degree in Communication Arts Curriculum by CIPP Model such as context, input, process and product was at a high level. it was found that the curriculum was very suitable for Student. Overall students demographic characteristics such as sex age and program were different by having opinion on Bachelor of Communication Arts Curriculum were not different. Major subject were different by having opinion on Bachelor of Communication Arts Curriculum were different. Income were different by having opinion on Bachelor of Communication Arts Curriculum were different.</p> Akkarong Punpong, Phitchayaporn Prakrongjai Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246614 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0700 Research and Development of the 21st Century Learning Measurement and Evaluation Model towards Education 4.0 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246617 <p>The purposes of this research were: 1) to study the basic information about a development of the 21<sup>st</sup> Century learning measurement and evaluation, 2) to construct and examine an efficiency of the 21<sup>st</sup> Century learning measurement and evaluation model towards Education 4.0, 3) to try out and explore the results of using learning measurement and evaluation&nbsp; model, and 4) to examine students and teachers’ satisfaction towards the 21<sup>st</sup> Century learning measurement and evaluation model towards Education 4.0 The research procedure comprised 4 steps for research and development processes: Stage 1 studying the basic information: &nbsp;(1) analyzing O-NET average scores of Prathom 6 students from participating schools in academic year 2017, (2) exploring the needs assessment&nbsp; of teachers&nbsp; for developed the 21<sup>st</sup> Century learning measurement and evaluation, 20 teachers in participating schools and 20 teachers under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1, and (3) synthesizing methods to construct the 21<sup>st</sup> Century measurement and evaluation model, suggested from 5 experts’ interview. Stage 2 constructing and analyzing the quality of the 21<sup>st</sup> Century measurement and evaluation model towards Education 4.0. Stage 3 Implementing the developed model; 257 students tested with achievement test and evaluating O-NET average score of grade 6 students in the academic year 2018 of the participating schools. &nbsp;At stage 4, 257 students and 40 teachers rated their satisfaction towards the 21<sup>st</sup> Century learning measurement and evaluation model towards Education 4.0. The research findings revealed as follows: 1. The study of basic information found that: 1.1 Regarding the O-NET’s average scores, in academic year 2017, of Prathom 6 students from the participating schools, most were lower than the average score 50.00 1.2 The highest needs assessment for analysis of PNI<sub>modified</sub> ​​was the use of technology for measuring and evaluating learning (PNI<sub>modified</sub> = 2.00), constructed online test (PNI<sub>modified</sub> = 1.89) and measured focusing on authentic assessment, performance and portfolio assessment (PNI<sub>modified</sub> = 1.16) respectively 1.3 The experts suggested that for the 21<sup>st</sup> Century, technology and versatility of testing should be applied as well as using an authentic assessment, focusing on practice tests, being evaluated by multiple groups including students, peers, and parents, and also an implementation of research’s findings into teaching. 2. The model of the 21<sup>st</sup> Century measurement and evaluation towards Education 4.0 consist of 1) knowledge assessment with online tests and skills assessment with performance test, portfolio and authentic assessment. 2) Implementation of results to placement, diagnostic, formative, and summative assessment and to be used as information for planning to measurement and evaluation of learning in the future. 3. Results of implementing the 21<sup>st</sup> Century measurement and evaluation models towards Education 4.0 showed that: 3.1 In academic year 2018, the academic achievement scores of particular schools was significantly higher than criterion score at .05 level of significance. 3.2 In academic year 2018, Prathoom 6 students, from the participating school, got the O-NET’s average scores higher than the average score 50.00. 4. The students and teachers had the overall satisfaction toward the 21<sup>st</sup> Century measurement and evaluation model towards Education 4.0 at a high level.</p> Anuwat Koonkaew Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246617 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0700 Factors Affecting Transportation Costs in Muang District, Kamphaeng Phet https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246646 <p>การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจใน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจ และเพื่อนำแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าไปทดลองใช้กับผู้ประกอบธุรกิจสำหรับการลดต้นทุนของธุรกิจ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการที่มีการขนส่งสินค้า ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการที่มีการขนส่งสินค้า จำนวน 30 กลุ่มตัวอย่าง และ 2) กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการที่นำทฤษฏีการลดต้นทุนการขนส่งไปใช้ จำนวน 2 กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยสามารถสรุปลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้า ได้ดังนี้ ปัจจัยที่มีระดับมากที่สุด คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านลักษณะของเส้นทางในการขนส่ง อยู่ในระดับมาก (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 3.53) รองลงมา คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านลักษณะสินค้าและบริการการขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">&nbsp;= 3.33) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านอุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ในการขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 3.00) และปัจจัยที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง ในด้านสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศในการขนส่ง อยู่ในระดับน้อย (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 1.72) และได้นำ 3 ทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา คือ 1) ทฤษฎีการขนส่งรูปแบบมิลค์รัน 2) ทฤษฎีการจัดเส้นทางการเดินรถ และ 3) ทฤษฎีการขนส่งรูปแบบเต็มคันรถ เมื่อกลุ่มตัวอย่างนำไปใช้พบว่าเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการดำเนินงาน</p> Thanasit Nitayaprapha, Bandit Srisawat, Photsawi Sirisaranlak Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246646 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0700 The Quality of Working life Factors that Affect of Satisfaction in the Performance of PhnaknganrachthanthaBangkok Remand Prison https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246649 <p>The objectives of this study were to find out quality of working life factors that Affect of satisfaction in the Performance of Phnaknganrachthantha<a href="http://bangkokprison.com/wb/pages/th/hnaaerk.php">Bangkok Remand Prison</a>and to study the satisfaction in the Phnaknganrachthantha<a href="http://bangkokprison.com/wb/pages/th/hnaaerk.php">Bangkok Remand Prison</a>. Most respondents were 41-50 years old, 41.12 had bachelor degree, 48.60% had professional skill level, 30.23 had working experience, 5-10 years, 28.97 and had average monthly income. 20,001-25,000 baht, 29.91 percent. The satisfaction in the Phnaknganrachthantha<a href="http://bangkokprison.com/wb/pages/th/hnaaerk.php">Bangkok Remand Prison</a> include the performance of the work, the advancement in the work, the amount of work that has been, the process of work and responsibility in the work.The population in this study was 174 of Phnaknganrachthantha<a href="http://bangkokprison.com/wb/pages/th/hnaaerk.php">Bangkok Remand Prison</a>. And simple random sampling.The needed instrument for gathering data was in form of questionnaire. The statistics for analyzing data were percentage, mean and standard deviation.The results revealed that the majority of respondents were aged between 41–45 years old had education Bachelor’s degree, had Position Professional level, work experience 5-10 years and the average income per month from 20,001 – 25,000 baht. The quality of working life factors of Phnaknganrachthantha<a href="http://bangkokprison.com/wb/pages/th/hnaaerk.php">Bangkok Remand Prison</a>, the overall at high level. When classification in each aspect found that the quality of working life. Is ranked as one was the opportunity to develop their own capabilities. The second priority is the adequate compensation and justice, the third the opportunity and finally is the working conditions. The satisfaction in the Performance of Phnaknganrachthantha<a href="http://bangkokprison.com/wb/pages/th/hnaaerk.php">Bangkok Remand Prison</a>,The overall at high level. When classification in each aspect found that the Satisfaction in the performance is ranked as one was the process of work. The second is the performance of the work, the advancement in the work, the amount of work that has been and the finally is responsibility in the work, respectively.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> Tossapron Supprakan Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246649 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0700 District Health Management for Diabetes and Hypertension Risk Groups by District Health Coaching Team: A case of Kosamphi Nakhon, Khampangphet https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246651 <p>District health system is a priority in community health management. This article aims to design and develop social mechanism for managing diabetes and hypertension, at district level. Transformative learning theory and empowerment are spurred to increase 140 voluntary health coaches including district health practitioners, community health volunteers, local politicians, non-government officers, professionals from local academic institutions, and community leaders. 80 volunteers from risk groups were selected from three Kosamphi Nakhon sub districts in Khampangphet. Then, grounded theory has been employed during qualitative practice and lesson learning process. The data collection include interview guideline, observation checklist, learning recorded form and empowerment evaluation form. Data were analyzed by using content analysis and descriptive statistic, and t-test before presenting in the form of good practices. The results showed that transformative learning process and capacity building model significantly helped increasing capacity of health coaches in district health management. This system significantly reduced risk behaviors of diabetic and hypertension risk groups an alpha level of 0.05. Moreover, the system harmonized with socio-cultural aspect of the target community.</p> Akawutthi Taeng-Dara, Warabhorn Chottichiwakasem, Praphai Bhornsaisong, Patcharin Sirasoonthorn, Watcharabon Buddharaksa Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246651 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0700 Development of Investment Promotion Management Models in Luang Prabang City, Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246664 <p>The purposes of this research were 1. to study the status, problems and needs of investment promotion management in Luang Prabang city, Lao PDR; 2. to develop a model for investment promotion management in Luang Prabang city, Lao PDR; and 3. to implement and evaluate the designed models for investment promotion management in Luang Prabang city, Lao PDR. This research is a Participatory Action Research (PAR) in which in-depth interview, a focus-group conversation, brainstorming and real practice were used to collect the data. The target group was consisted of participants who were administrators in different divisions and relevant government scholars, representatives of investing promotion-management committees, representatives of One Stop Service, representatives of investors, representatives of international organizations, and representatives of citizens. The data was checked by data triangulation; and content analysis was applied for data analysis. The results of the research &nbsp;1) The models to develop investment promotion management in Luang Prabang city, Lao PDR were found in 3 models including the model of government investment promotion management, the model of private investment promotion management and the model of investment promotion management budgeted by foreign countries. 2) Regarding the problems of investment promotion management in Luang Prabang, research revealed that. The needs of the model for investment promotion management were found in three aspects: (1) for the government investment promotion management model; the government was needed to promote occupation and develop the quality of lives of the residents in the community as well as to provide enough facilities in tourist attractions; (2) for the model of private investment promotion management, it needed businesses and products of the tourism industry to be promoted in order to advance tourism; and (3) for the model of investment promotion management budgeted by foreign countries, it needed the projects to be supported with sufficient budget to help government reduce burden. 3) The outcome model for development of investment promotion management in Luang Prabang province Laos PDR. In three models found that the consideration and approval should be in the same direction in five issue such as tourism promotion along with agriculture development education public-health and media communication in tourism and investment. all of these task the public sector could be used for changing in the investment promotion management in Luang Prabang province.</p> Sithalone Siphoxay, Patthira Phon-ngam Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246664 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0700 Rabum Leela Lai Sangkalok https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246702 <p>The purpose of this research is to study 1. the history of Leela Lai Sangkalok Dance and &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. the dance steps by using qualitative research methods. The area of studying is in Sukhothai by collecting data from documents and field data from the sample groups, ie, educators and practitioners, research tools that consist of observations, structured and without structured interviews. Then be ready to present as a descriptive analysis from traditions and the way of life of people until it becomes a unique cultural heritage of the country and shows the prosperity for a long time from a career inherited from ancestors to the creative process of dance. A totel of 13 dance dances process. This can indicate the beauty from the art that passes from the dance to conform to the culture caused by Thai wisdom, reflecting the beauty caused by the Sangkalok porcelain pattern and give value to society and culture in order to prolong and promote the heritage of the nation.</p> Anothai Som um, Kosit Pangsoi, Suchat Sookna Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246702 Wed, 02 Sep 2020 00:00:00 +0700 Causal Relationship Model of Engagement of Teacher Government Officials Under the Office of Basic Education Commission, Phitsanulok Province https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246708 <p>This research aiming to study the causal relationship mode of engagement of teacher government officials under the Office of the Basic Education Commission, Phitsanulok Province. The sample group used in the study consisted of 400 teachers in Phitsanulok province by multistage stage sampling, the academic year 2018. Statistics used in data analysis were mean and standard deviation, and Mplus version 7.11 program was used in Path Analysis. The finding can be summarized as follows.&nbsp; 1. Causal Relationship Model of Engagement of Teachers Under the Office of Basic Education Commission, Phitsanulok Province was consistent with empirical data (Chi-square = 24.367, df - 14, P = 0.0414, CIF = 0.998, LTI = 0.991, SRMR = 0.077, RMSEA = 0.044) 2. Personal factor (PER) had a direct positive influence on Flow at Work (FLOW) and indirectly gave a via Flow at Work (FLOW) to Work Commitment (ENGE). Job (JOB) had a direct positive influence on Flow at Work (FLOW) and indirectly gave &nbsp;a via Flow at Work (FLOW) to Work Commitment (ENGE). Flow at Work (FLOW) had a direct positive influence on Engagement (ENGE).</p> Chanjira Thuamyang, Teamjan Parnichparinchai Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246708 Wed, 02 Sep 2020 00:00:00 +0700 A Comparison of Human Information Processing Hierarchy and Cognitive Styles in Online Self-Directed Learning upon Critical Thinking and Learning Achievement of Undergraduate Students https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246705 <p>This research aimed to study the interactive between the human information processing hierarchy and cognitive styles upon critical thinking and learning achievement of undergraduate students, to compare the human information processing hierarchy upon critical thinking and learning achievement of undergraduate students, and to compare the cognitive styles upon critical thinking and learning achievement of undergraduate students. The sample group was the first-year undergraduate students at Surindra Rajabhat University in the second semester of 2018. There were 180 students which were collected by cluster random sampling.&nbsp; The instruments used in this research were a cognitive styles test, online learning, self-directed learning plan, a critical thinking ability test, and an achievement test. The data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics which included Two-way MANOVA, and One-way ANOVA. The results found that: the first, the interaction testing of Two-way MANOVA showed the human information processing hierarchy had a significant interacted with cognitive styles upon critical thinking and learning achievement of the students at the .05. Furthermore, the students who studied in different the hierarchies and cognitive styles found the critical thinking score had a different significant at the .05 while the learning achievement score had not different. The second, the result of comparing the human information processing hierarchy upon critical thinking of students who had analytical style had a different significant with the critical thinking score at the .05. Moreover, the students who had categorical style and relational style had not a different with the critical thinking score. The third, the result of comparing the cognitive styles upon critical thinking of the students who studied in top-down approach and middle-out approach had a different significant with the critical thinking score at the .05. &nbsp;Furthermore, the result of comparing the cognitive styles upon critical thinking of the students who studied in bottom-up approach had not a different with the critical thinking score.</p> Wijittra Potisarn, Prachit Intaganok, Nootjaree Boonget, Udom Homkum Copyright (c) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/246705 Wed, 02 Sep 2020 00:00:00 +0700 Factors Affecting Transportation Costs in Muang District, Kamphaeng Phet. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/164335 <p>The study Factors affecting the freight costs Muang, Kamphaeng Phet. The purpose is to study the factors affecting the freight costs of the business district in the city of Kamphaeng Phet. Guidelines for the development of the factors affecting the freight costs of the business. And led to the development of the factors that affect the cost of transportation to go to trial with operators to reduce the cost of business. The researchers collected data from enterprises that are shipping in Muang Phet, divided into 2 groups: 1) The establishment of a shipment of 30 samples and 2) the sample locations. entrepreneurs who brought the theory to reduce transport costs to the 2 samples. The results of this research can be summarized as follows: Factors that affect the transportation cost are the factors that affect the transportation cost ( = 3.53). The factors that affected the transportation cost were transportation and transportation ( = 3.33) Factors affecting transport cost, distance and transportation time Factors affecting transport cost, equipment and transportation standards were found at a moderate level &nbsp;&nbsp;( = 3.00). In terms of transport environment and terrain. At low levels ( = 1.72). The theory of transport, milk transport, transportation theory and transportation theory. When the sample was used, it was found to be very effective in operation.</p> ธนสิทธิ นิตยะประภา Copyright (c) 2020 The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/164335 Wed, 22 Jul 2020 09:03:41 +0700 Research and Development of the 21st Century Learning Measurement and Evaluation Model towards Education 4.0 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/212724 <p><strong>ABSTRACT</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The purposes of this research were: 1) to study the basic information about a development of the 21<sup>st</sup> Century learning measurement and evaluation, 2) to construct and examine an efficiency of the 21<sup>st</sup> Century learning measurement and evaluation model towards Education 4.0, 3) to try out and explore the results of using learning measurement and evaluation&nbsp; model, and 4) to examine students and teachers’ satisfaction towards the 21<sup>st</sup> Century learning measurement and evaluation model towards Education 4.0</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research procedure comprised 4 steps for research and development processes: Stage 1 studying the basic information: &nbsp;(1) analyzing O-NET average scores of Prathom 6 students from participating schools in academic year 2017, (2) exploring the needs assessment &nbsp;of teachers &nbsp;for developed the 21<sup>st</sup> Century learning measurement and evaluation, 20 teachers in participating schools and 20 teachers under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1, and (3) synthesizing methods to construct the 21<sup>st</sup> Century measurement and evaluation model, suggested from 5 experts’ interview. Stage 2 constructing and analyzing the quality of the 21<sup>st</sup> Century measurement and evaluation model towards Education 4.0. Stage 3 &nbsp;Implementing the developed model; 257 students tested with achievement test and evaluating O-NET average score of grade 6 students in the academic year 2018 of the participating schools. &nbsp;At stage 4, 257 students and 40 teachers rated their satisfaction towards the 21<sup>st</sup> Century learning measurement and evaluation model towards Education 4.0.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research findings revealed as follows:<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. The study of basic information found that:</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 Regarding the O-NET’s average scores, in academic year 2017, of Prathom 6 students from the participating schools, most were lower than the average score 50.00</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 The highest needs assessment for analysis of PNI<sub>modified</sub> ​​was the use of technology for measuring and evaluating learning (PNI<sub>modified</sub> = 2.00), constructed online test (PNI<sub>modified</sub> = 1.89) and measured focusing on authentic assessment, performance and portfolio assessment (PNI<sub>modified</sub> = 1.16) respectively</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 The experts suggested that for the 21<sup>st</sup> Century, technology and versatility of testing should be applied as well as using an authentic assessment, focusing on practice tests, being evaluated by multiple groups including students, peers, and parents, and also an implementation of research’s findings into teaching.</p> <ol start="2"> <li>The quality of the 21<sup>st</sup> Century measurement and evaluation model towards Education 4.0 was rated highly.</li> <li>Results of implementing the 21<sup>st</sup> Century measurement and evaluation models towards Education 4.0 showed that:</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.1 In academic year 2018, the academic achievement scores of particular schools was significantly higher than criterion score at .05 level of significance.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 3.2 In academic year 2018, Prathoom 6 students, from the participating school, got the O-NET’s average scores higher than the average score 50.00.</p> <ol start="4"> <li>The students and teachers had the overall satisfaction toward the 21<sup>st</sup> Century measurement and evaluation model towards Education 4.0 at a high level.</li> </ol> อนุวัติ คูณแก้ว Copyright (c) 2020 The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/212724 Mon, 17 Aug 2020 00:00:00 +0700