[1]
ฟลานเนอรี เ. และ ชื่นวัฒนา ณ. 2021. เกรียงมาร์แชลทองคำ: เรื่องสั้นสอนใจสำหรับโบราณคดี ในทศวรรษที่ 1980s. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 8, 1 (พ.ค. 2021), 107–133.