[1]
ทิพย์พิมล อ. 2022. ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลามที่อาเจะห์: จากรัฐสุลต่านสู่เขตปกครองพิเศษ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 9, 1 (มิ.ย. 2022), 1–30.