[1]
สินธุประมา ว. 2022. “ประวัติศาสตร์โลก” ตามการรับรู้และการเรียนรู้ในประเทศไทย: เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์อย่างย่อ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 9, 1 (มิ.ย. 2022), 63–91.