[1]
เอื้อรักสกุล จ. 2022. บทบรรณาธิการ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 9, 1 (มิ.ย. 2022).