[1]
ทิพย์พิมล อ. 2017. กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 4, 1 (มิ.ย. 2017), 114–158. DOI:https://doi.org/10.14456/thammasat-history.2017.3.